Företagets årsredovisning

8 september, 2020 0 av andreasjohansson

En årsredovisning är en fördjupad rapport om verksamheten i ett företag under föregående år. Årsrapporter är tänkta att ge investerare och andra berörda parter detaljerad information om verksamhetens verksamhet och dess finansiella status. De kan också kallas grå litteratur eftersom de sällan ingår i den årliga affärsredovisningen. De flesta företag har årsredovisningar som detaljerar deras försäljning, kostnader och intäkter. Men årsrapporter innehåller inte uppgifter om varje anställd i verksamheten. En årsrapport bör utarbetas efter det att all affärsverksamhet har avslutats och den finansiella situationen bedömts för året. Detta inkluderar alla finansiella rapporter av verksamheten, resultaträkningen och eventuella andra interna finansiella dokument.

Företagens årsredovisningar innehåller tre avsnitt: sammanfattning, bokslut och resultaträkning. I en sammanfattning sammanfattas de viktigaste aspekterna av den finansiella ställningen och lyfts fram företagets resultat. En sammanfattning av året innan det krävs enligt lag i de flesta länder, men en årlig sammanfattning krävs av alla privata organisationer. Där redovisas alla de uppgifter som kommer att presenteras i resultatet av verksamheten. Den räknar upp verksamhetens finansiella verksamhet, verksamhetens intäkter och årets övriga bokslut.

I det andra avsnittet behandlas verksamhetens bokslut. I detta avsnitt listas företagets intäkter och även alla dess utgifter. Det bör vara komplett eftersom alla dess kostnader är en del av dess intäkter. Resultaträkningen ska också vara avslutad eftersom den visar procentandelen av intäkter och kostnader i verksamhetens totala resultat för året.

Det tredje avsnittet behandlar resultaträkningen och ger information om hur mycket verksamheten har gjort, hur mycket den har förlorat och hur mycket den kommer att tjäna för året. Den bör omfatta alla särskilda skattefördelar som företaget har och vinster och förluster för de tre föregående åren. I det sista avsnittet får du information om kontanter och investeringar. Alla dessa avsnitt måste ingå i den årliga affärsredovisningen.

Korrekta ekonomiska rapporter

Årliga affärsrapporter utarbetas till största delen av revisorn eller bokhållaren i verksamheten. Revisorn ska ha goda kunskaper inom områdena för verksamheten och ha många års erfarenhet för att förbereda dem. Postavsnittet består av en lista över alla finansiella rapporter och alla ekonomiska poster i verksamheten. Den bör utarbetas av den revisor eller bokhållare av verksamheten, som är ansvarig för att registrera de finansiella transaktionerna i verksamheten. En revisor eller bokhållare anses som innehavare av alla böcker. Revisorerna och bokhållare bör kunna förstå alla de affärsrelaterade dokument och ska kunna skriva ner de transaktioner som fördes in i räkenskaperna. Dessa register och böcker bör undertecknas av ägaren av företaget. Årsredovisningen upprättas efter styrelseledamöternas och aktieägarnas allmänna aktier och innan den officiella årsredovisningen offentliggörs. Det bör kontrolleras och korrigeras av revisorn.

De årliga verksamhetsrapporterna bör tas fram så snart som möjligt eftersom de är beviset på att verksamheten har varit igång under hela året. De bevisar att verksamheten har lyckats gå med vinst.  Det finns vissa företag som kräver att årsrapporterna utarbetas och offentliggörs vid ett bestämt datum efter årets, men vissa av dem föredrar att offentliggöra dem efter årets stängning. En kopia av rapporten måste ges till de anställda och till alla som är intresserade. Detta är nödvändigt för att ge dem en försäkran om att allting utfördes på rätt sätt under året och att alla finansiella register är korrekta.